Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), společností

 

KHER, z. s.

IČ: 22744983

se sídlem: Veverkova 1172/33, Praha 7, 170 00

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 24235

kontaktní údaje:

e-mail: nakladatelstvi@kher.cz

telefon: +420 773 231 155

web: www.kher.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kher.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v katalogu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci ČR, v případě ostatních států je dodavatel oprávněn účtovat skutečné vyšší náklady.

 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě.

 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 21 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 6. Zboží je kupujícímu dodáno:

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že má o zboží zájem a převezme jej. V případě nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku je dodavatel oprávněn účtovat objednateli náklady na jeho (znovu)zaslání.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu nebo příjmový pokladní doklad. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího nebo přiložen k dodávanému zboží.

 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

 7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít email nakladatelstvi@kher.cz, nebo své prohlášení o odstoupení přiložit k vracenému zboží. V prohlášení musí být uvedeno, o jaké zboží se jedná, kdy bylo zakoupeno a jakou formou žádá kupující vrátit peníze: hotově při osobním předání, na v odstoupení uvedený účet. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení.

 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží kupní cenu zboží.

 5. Prodávající není kupujícímu povinen vrátit náklady na dodání zboží (poštovné, přeprava apod.).

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 2. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 8. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (stačí v elektronické podobě) o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 10. Prodávající písemně (stačí formou emailu) informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VIII.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 6. 2021.

Zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí

(V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „GDPR“)

Každý zákazník e-shopu dostupného na adrese www.kher.cz či odběratel novinek (newsletter) Nakladatelství romské literatury KHER nám svěřuje některé své osobní údaje. Tyto zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí uvádějí, jak s osobními údaji v KHER nakládáme, jak je zpracováváme, archivujeme, dále využíváme a zabezpečujeme jejich ochranu, a jaká práva a povinnosti v souvislosti s tím oběma stranám vznikají.

 1. Správce osobních údajů:

KHER, z. s.

IČ: 22744983

se sídlem: Veverkova 1172/33, Praha 7, 170 00

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 24235

kontaktní údaje:

e-mail: nakladatelstvi@kher.cz

telefon: +420 773 231 155

web: www.kher.cz

(dále jen „KHER“)

 1. Způsob zpracování a účel zpracování.

Získáváme a zpracováváme osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o jméno, příjmení kontaktní osoby, její emailovou adresu, ev. dodací adresu a telefon pro účely zasílání/odběru zásilek z našeho obchodu, IČ, DIČ - tedy údaje, které odběratel zadává do formuláře v našem e-shopu/ na webových stránkách, ať už se jedná o objednávku zboží, či odběr newsletteru.
Získané osobní údaje slouží k identifikaci odběratele (resp. instituce, kterou zastupuje) pro účely správného adresování a odběru našich produktů, popř. služeb, a správnou fakturaci v souladu s platnými právními předpisy. Pokud by v budoucnosti bylo nutné tento účel zpracování rozšířit, resp. upravit, bude o tom odběratel předem informován a požádán o udělení nového souhlasu.
KHER nesmí žádné jiné osobě, vyjma případného zpracovatele, osobní údaje předat jiné instituci či osobě, ledaže by si předem vyžádala odběratelův souhlas. Osobní údaje využíváme pouze na území Evropské unie, a také je pouze na tomto území zpracováváme.

 1. KHER spravuje databázi osobních údajů svých odběratelů a spolupracovníků, v rámci kterých si vytváří podkategorie podle jednoduchých společných charakteristik odběratelů. Osoby, které mají k osobním údajům zpracovávaným KHER nastavený uživatelský přístup, jsou vázány povinností zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů proti zneužití, jejich případné nežádoucí zneužití neprodleně hlásit tak, aby mohlo být zabráněno jeho škodlivým následkům. Mimo uvedené jsou osobní údaje chráněny příslušnými počítačovými technologiemi a průběžně aktualizovanými počítačovými programy. KHER nezodpovídá za manipulaci s údaji v případě napadení zabezpečené databáze třetími stranami.

 1. V případě, že u nás odběratelé již nakupovali zboží či služby, či se přihlásili k odběru newsletteru, udělili nám výslovný souhlas k zasílání obchodních sdělení, nabídek, pozvánek, který lze kdykoliv odvolat písemně na shora uvedené adrese nakladatelstvi@kher.cz. Podmínky zasílání newsletterů upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Získané údaje pro tyto účely archivujeme 5 let.

 1. Cookies.
  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme IP adresu návštěvníka prostřednictvím malého souboru, který náš web ukládá na pevný disk počítače, ze kterého se na naše stránky dívá– slouží nám to k tomu, abychom měli přehled o tom, co z našich produktů a služeb návštěvníky nejvíce zajímá a rámcově tak můžeme rozlišit, jaká kategorie produktů je pro toho kterého uživatele užitečná. Nezískáváme tak žádné další osobní údaje nad rámec těch uvedených v bodě 2. V nastavení prohlížeče lze tento proces vyloučit.

 1. GDPR a platné právní předpisy na ochranu osobních údajů v ČR našim odběratelům zaručují m.j. tato práva:

- právo na informace – je pokryto tímto soupisem Zásad nakládání s osobními údaji v KHER, z. s., v případě potřeby souhlas aktualizovat nebo rozšířit, bude o tom odběratel jasně předem poučen,

- právo na přístup k osobním údajům – ve lhůtě 30 kalendářních dnů od vyzvání odběratelem doložíme, jaké údaje a proč ve vztahu k němu zpracováváme, a zajistíme mu k nim přístup,

- právo na doplnění a změnu – v případě změny či doplnění jakýchkoliv, zejména výše uvedených osobních údajů,

- právo na omezení zpracování – v případě, že odběratel nesouhlasí s šíří nebo způsobem, jakým jeho osobní údaje zpracováváme, případně toto namítá, a zároveň nepožaduje výmaz osobních údajů, omezíme zpracování jeho údajů tím, že je vyčleníme a vyčkáme, dokud se společně nedomluvíme na správném rozsahu zpracování co do šíře i účelu, omezíme též zpracování jeho osobních údajů, požaduje-li jejich zpracování pro účely uplatnění svého právního nároku a výmaz údajů by byl proto nežádoucí,

- právo na přenositelnost – v případě potřeby přenést osobní údaje k jinému správci než KHER, zašleme ve lhůtě 30 kalendářních dní zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelné podobě tak, aby je odběratel mohl předložit jinému správci,

- právo na výmaz (být zapomenut) – v případě přání odběratele vymažeme osobní údaje ve lhůtě 14 dnů ze všech našich databází a souborů, ve kterých je spravujeme, a nebudeme je již dále zpracovávat, vyloučen je ovšem výmaz pro účely zpracování, které po nás vyžaduje zákon (účely fakturace, účetní a daňové přepisy),

- právo nastížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů – stížnost k Úřadu je možná v případě podezření, že KHER nenakládá s osobními údaji správně a v souladu s platnými právními předpisy.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů KHER, z. s., či ohledně výše uvedených zásad nás, prosím, kontaktujte na emailu nakladatelstvi@kher.cz.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 30. 6. 2021 a jsou k dispozici na internetových stránkách, resp. e-shopu www.kher.cz.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze